کور / شعر / شمس چې تندرؤ نيولى

شمس چې تندرؤ نيولى

نــن مــې داســې ســتــراوبـال لــيـدلى دى
ستاپه شعركې مې خپل خيال ليدلى دى


شــمــس چــې تــنـدرؤنــيـولى ،تاګمان كړ
چــــې دورځــــې تـــاهــــلال لـــيــدلـــى دى


سـتـاالـهـام زمـالـه الـهـامـه ؤ جــوړشــوى
پــه كــمـال كــې مــې كــمــال لــيـدلــى دى


يـــــادونـــــه دې لـــــه كــــبـــره كـــــړې نــــده
خــــودكـــبـــرمـــــې زوال لــــــيـــدلـــــى دى


زړګى هم غواړي خوسوال هم راته نكړي
مــاديــاربــې ســوالــه ،ســوال لـيدلى دى


مـــادخــپـل زړګـــي پـــرســردســتـادزنـــې
يــاره شــيـن وړوكـــى خـــال لـــيـدلـــى دي


ښـايـي تــادشمــس دشـعرپه شـعريت كې
لــه شـغـلــو،نــه جــوړرومــال لــيدلــى دى