کور / شعر / د پښتون غږ

د پښتون غږ

چې روپو باندې خرڅيږي پښتون نه دیپښتون هغه دی چې غم د ټول ملت خوريد پردو ډهول ته ګډيږي پښتون نه دیپښتون خپل کور کې سوکړک په شرافت خورينن مې واروريدلې رنګارنګ خبرېدبيلتون او د نفاق د جنګ خبرېله حيانه مې په زړه باندې بل اورشولوی جهان راباندې تنګ لکه د ګور شويو څلور تنه د بل لونګۍ په سر وېدور دستور جرګې ترې هيرې لر او بر وېد خپل پلار په کور منکر په سپکو سر ووچا د اس پر ځای زين کړی ورته خر وودوی ويل چې نيم ازاد پښتون غلام شيتور بادار به يې په دې مضمون ارم شيپښتانه دي پښتنوالې نه نور تير شيبیخبره دې خبر له مضمون نه ديقسمونه که هر څو اوچت اوچت خورياوس پخپله پښتون ټاکي خپل راتلونکیهر دښمن به يې هم مات وي بايلونکیچې دقام په سر پيسې اخلي تورتم کېاولادونه به يې پاتې وي په غم کېاوس ويښ شوی دی پښتون په دې پوهيږيلوی وطن د ابدالې به يې جوړيږياوس پخپلو کې يو کيږي افغانان خپلپيژندلي لرو برو دښمنان خپلچا چې اور زمونږ په لوی کور کې بل کړیدوی کوهئ ځانته په لاره کې بل کړینو پخپله به يې لار شي په کوهئخپل عمل به يې کوهئ ته غور ځويپښتنو ځنې هير شوي پرون نه ديپښتون پوه دی ژوند په پوهه او غيرت خوريمعافي  غواړم له کشرانو مشرانود قلم له خاوندانو اديبانوخو دا ځينې چې کاواکو باندې سر شيهر څه هير کړي پخپل ځان هم بې باور شيڅوک چې خوري په پاکه خوله مردارې غوښېيا بچو لره وروړي دا خواري غوښېمالومدار چې دهغوی اولاد مردار ويپه کور کلي او ولس تر خوارو خوار ويپه پښتو د پښتنو مشرتوب نه دیخرڅول د پرګنو سړيتوب نه دیمشران د پښتنو خدمتګاران دينه هغه چې د پرديو نوکران ديچې په کور موټر   قام خرڅ کړی پښتون نه دیپښتون مري خو نه چې وينې د ملت خوريڅوک چې قام وې پورته کړی ځان ترې ورک شيوړي خولی نه غټی باسي هسې سپک شيبې خبر په ځان پلورلو شروع  وکړيناروا په قام تيلو شروع وکړيهغه ژر هسې رسوا لکه سقاو شيکه هر څو ترې فرعوني قوت راتاو شي
 ځينې دومره صادقان د نوکرۍ ديپه غوږو کې اچولې يې کړۍ ديدوی پخپله غلامان دي غلامانچې غلام جوړول غواړي لوی افغانلر او بر دي پوهيدلي افغانان ټوللوی وړو دي پيژندلي جاسوسان ټولخدمتګاره پښتون کړی پاڅون نه دیکه راپاڅيده لومړی غم د عزت خوري

د زمانې غږ د خلکو غږ


٤


له ټولګې څخه


د ١٣٥٨ ل کال د زمري ٢٨ د ګران هيواد د استقلال د بيرته اخيستلو د اغاز ٨٧ کليزې په وياړ٠