کور / شعر / غـــــزل

غـــــزل

چي مي واليدي په شپه كي داشنــــامــخ
رانه هــــيرئي كړليمانه دصــــبامــــــخ
هيـــــڅ باورمـــي په اثردنـــيـــگارنه ؤ
 هغه دم چي راښكاره شوپه خـــنـــدامخ
خدايه(ج)څومره حدنه ډيره كي ښكلاوو
چي بوراورځيني پټ كړله حــــيــامــخ
دحضرت يوسف ع داستانه خبرداريــم
مجـــبوري چي ژړاوودزلـــيــــخامــخ
ديادگارپه څيرئي وساتي په غوږ كـــي
امـــــيـــــدي تل خوښـــومه دوفــامــخ