کور / شعر / مرګ شعر

مرګ شعر

ز کابوسهای پیهم در هوش شعر میمیرد به لب


یک این تشنه مرخ شبګیردر سحر میسوزدبه تب


چو آیینه ی صاف دیدار شکسته باز از یک سنګ دل


زکین کسکه خواسته آنرا کند زیر پا همرنګ ګل


پریده هررنګ تصویرو رفته هرجلوه ازدیده دور


هم اعصا ز دست افکار افتیده بهر رخ رفته کور


خصومت چوناخن ازانګشت کرد فرودرپوست شعر


جدا زهم کرده هرآن تار احساس را از عشق و مهر


من آخوند او بخوانم دعا به این چو ذکری از یقین:


که در سنګ جان شیرین دمد بهیکل تراشی چنین


من آغوش درد تو ا م بشور ای دل بیرنګ من


بما مهر سر زند باز این سو به تاج و ارنګ من


ببند ند ګر هر راهی و روزنی نبندد ګه شوقم


به سنګ افګنان چوخورشیدخنددهمان روزی ذوقم


بمان دیر شعر دل بوده نیستی و هستی مقصودم


به پا شو ز لوح ګور بآن یک روز که دیګر مفقودم


بکش زحاجت کس برکسی درا ین هستی نفس


بګو به آفتاب بتابد بر آینه ا ی کان مانده پس


۹ـ۲۰۰۱ ع راوئ اکبر میاخیل