کور / شعر / بدن

بدن

بدن
چې     وطن    زما     خوږېږی
ټول      بدن     زما      خوږېږي
ستا  به څه  ورباندې کم شي
هر   یو  تن      زما     خوږيږي

***