کور / شعر / زماپښتنووروڼو

زماپښتنووروڼو

جنګونوکې پيدا،جنګونوکې رالوی اوپه جنګونوکې زاړه شوئ

زماپښتانووروڼو،په دردونواورنځونوکې پاخه شوئ

دهريوتيري لار، دهرې ستونزې پېل اودهرې تورې ښکارشوئ

لوخړوکې ړانده شوئ، غړمبه دالوتکواوبمونوکې کاڼه شوئ