کور / شعر / تنکۍ ځوانۍ

تنکۍ ځوانۍ

د عبدالله هنرمنل رالېږنه


دې ســـــــــــــــــــــــــــــــيمه کې يوه شپه تېرول هم معجزه ده
سهار چې سترګې ړڼې کړو بې شماره وي زيات شوي
غمــــــــــــــونه مو د ريګ غوندې باداره وي زيات شوي
يو څو تنکۍ ځوانۍ د تور توپک تر شپيېلۍ ځار وي
په هره شپه د ستورو څو کتـــــــــــــــــــــاره وي زيات شوي