کور / شعر / غزل

غزل

تنکـي ګلونـــــه چي زموږغنچه غنچه ماتيـــــږي
خـــــودبــــه موهیلي امیدونـــــه همېشه ماتــيږي
 
ده چــانـــه ژاړو،پــــرچاژاړو،اووچــــاتـــه ژاړو؟
پـــه هــــره شــپه موپــــه بمونـــودروازه ماتیــــږي
 
کـــه سره ورکړو یو وبل تـــــه دورورۍ لاسونـــــه
بیابـــه دکرکي بتان نـــه وي بتخانــــــه ماتیـــــږي
 
دوخــــت ظـــالمــه! دایــــــوه خــــبره مـــه هېـــروه
دلــتـــه دهــــرسپرپاورلاس کـــي نېـــزه ماتیـــږي
 
چي دغمـــوکاڼـــي راولـــي داحـساس پــــرټـــنډه
دوفـــــا زړه بــه پـه کریچ کریچ لکه ائینه ماتیږي