کور / شعر / په وينولمدې څڼې

په وينولمدې څڼې

په زړه مې دبلادردونوغردی رالويدلی
له يوپاسه يوپرهرپه بل پرهردی رالويدلی


په کوم هنریې اوباسم کيدای شې پکې مات شي
 دې زړه ته مې يوغشی دنظردی رالویدلی
 
چې ایخوادېخواتښتي سرپناه لټوي ځان ته
په خلکوددې ښارخوڅه خطردی رالويدلی


يوداسې وخت به هم چيرې زمونږپه ژوندکې راشي
چې پښوته دکمزوري زوروردی رالويدلی


په وینولمدې څڼې اخ څه شغ نري بريتونه
له کومې يوې تنې دا مغرورسردی رالويدلی


مغل جنګي سپاره به پښتني غرورټيټ نکړي
 ميدان ته دخوشال بابالښکردی رالويدلی
 
مستانه توري یې راوړل ځﺉ غزل پکې رانيسو
شاعره خيال دې ندی سمندردی رالویدلی