کور / شعر / پښتنوته ويل

پښتنوته ويل

پښتون ټوله سره يو دی٬ دپښتو جهان کي ځان دى د يوه بدن دى غړي٬ پښتو ئي روح او ځان دى

دا توپېر كړ غليمانو٬ بېل به نسـي خو يوکام دى
داتوپېرسموي نه دی٬ پره دو کړى دابیان دی

په درې اصله دى پښتون دى٬ دالمر غوندي روښان دی
ننواتې او بدل دى٬ پښتون ولې پكښې يو ځان دى

زى دى او بل زى دى د جګړوښه پكښې ګـړى دى
كړئ دا خبري ليري، د يوالي ښه جهان دى

پښتو لري پښتون دى٫ پښتو واي زما ځان دى
بيشكه سره يو دى٬ چې مسلمان دى با ایمان دى

توپېر ګوره دا نه دى٬ پښــتنو ته مـي بيــان دى
كهتري بهتري نه ده٬ زما خپل ورورته دابيان دى