کور / شعر / خریدارزه یم

خریدارزه یم

 دهــــوس پــــه لومـــه بنــــدیـــم دغمــوخـــريـــــدارزه یــــم
دفانـــــي دنـــــیاپــــه غېږکــــي ددردوخـريــــــدارزه یـــــم
 
دسرکښي ځـوانۍ شوردی دساغرپه خواکي ناست یم
دیاغي مغــــان پــــــــه کـــــــورکي دجاموخريــدارزه یـــم
 
لېـــــــونی ښکارم عالمـــــه!دشرین جانان پــــــــه یادکي
همېشه ســــــرځوړنـــــــــدګــــــرزم دفکروخريــدارزه یـــم
 
کـــه هروخت مـــودرقیب سرغوڅاوی چي هېرمونه سم
تـــــــوره زماپــــــــه لاس کي راکړئ دجنګوخريدارزه یم
 
چي افـغان ترې ډارېدلی داتېـــــــره مــــــــژګان دچادي؟
دعبــــــرت درس ترې نــــــــه اخـــــلم دکتوخريــــدارزه یم