کور / شعر / کاینات را ته حیران وو

کاینات را ته حیران وو

چي یوزه یو می گریوان وو
کاینات را ته حیران وو
دسپین ژبو اوتورژبو
منځ کي پروت یو بندیوان وو
پټ له ځان سره ېې ویله
چي عجیبه یوزمان وو
مینه ځه ده ساده دله
بس غمجن به په هر آن وو
نورله میني می توبه د ه
ځیني تښته که دی توان وو 
زما مینه خوښکاره و ه
بس هم دائې ښه امکان وو
پې پروا له مس کالیانو
خوګیله من له یوناځوان وو
له فطرته وواوښتئ
نامالوم لورته روان وو
ګوره کوم هدف ځپلئ
نیمخوا ئې هرارمان وو
یودرد یو ئې احساس وو
مځکه اسمان ئې شاهدان وو
دیونوي ژوند په تمه
لالهانده سرګردان وو11:55  27/05/2009