کور / شعر / پـــښــتــو

پـــښــتــو

پــــښـــــتـو ژبــــــه د پــــــښــتـو ده د غـــــــيـــــرت ده


پـــښـــــتـو ژبــــــه د يــــــوالـــــي او د وحـــــــــدت دهپــښـــتــو تـــــــشه پــــه پـــښـــتو خـــبـــــرو نــــــه ده


پــــښــــــتـــو ژبـــــــــه د وروری او مــــــحــــــبــــت دهپښـتو حــــق د نـــورو پــــيـــژنـــي خـــپـــل ســـاتـــي


پـــــښـــــتـو ژبـــــه د جــــــــرګـــــــو او مـــصــلــــت دهپـــښـــتـــو کلـــه پـــه بــــې وزلـــو يــرغــل نـــه کــړي


پـــښـــتــو ژبـــــه د ايـــــمــان او شـــــجــــــاعـــــت دهپـــښــتــو ســـــــاتـــې احـــــتـــرام د نـــــــوم انـــســان


پـــښـــتــو ژبـــه د حـــقـــوقــــو قـــــــانـــونــــــيـــت دهپــــه پـــښـتو کـــه پــښـــتـون پوه شي پښتو وکړي


پــــښــــــتـــو ژبــــــــه د وفـــــــا او صــــــداقــــــــت دهپـــــښـــــــتـــو رســــــــم او رواج د پــــــښـــــــتـــو دی


پـــښـــتـــو لـــوړ شـــان او شــوکـت د افـغـانـيـت دهخــدمــتـــګـار پـــه پـــښـــتــو تـــن او روح بــايـلـلی


چـــې پـــښـــتــو ئـــــې خــــــوږه ژبـــــه د مــــــلــــت ده