کور / شعر / جرم

جرم

جرم

په کابل باندې مې ډېرې اوښکې تویې کړې

په وانا باندې مې هم ویرونه وکړل

کراچۍ کې مې هم ټول وجود چور چور دی

د سوات غم به مې تر ګوره پورې یوسي

جوړې ځان ته پښتانه ویل ګناه ده