کور / شعر / څلوريځي

څلوريځي

                     مفت  خوړل


یوډډه په جوما ت پروت وه خیراتونه مفت خوړل


د وطن  په  آبادی  کی   ملا   خښته  نه  ایښود ل


چا  چی  هڅه  د  خوارانو  د  هوسا ژوند ته کول


د الحاد توره  ټاپه د هغی  په تندی ملا وهل


                                       ***


 


                          جومات او حجره


اوس  جومات  او  حجره دواړه د ملا په ولکه دی


څوک ځان نشی ښورولی د ملا په  لاس دره دی


هم ما لیه را ټولوی  هم  عشرونه  په زور  اخلی


پرونی   ملا   نه دی   له   قدر ته   ډیر  نیشه  دی


                                       *** 


 


                          قوماندان مجاهد


هغه  مخکی  وه  ملا  ، مجاهد  بیا  قوماندان شو


د داود په پاچاهی کی زر میشته په پا کستا ن  شو


د وژلو ، سوځولو فن زده له آی ، اس ، آی کړ


هغه څه چی وه زده کړی هغه ټول یی پر ځای کړ


                                          ***


 


                         جرمنی         ۵-۱-۲۰۰۸