کور / شعر / وطن

وطن

 دا وطـــــــــن مــــه ورانـــــــوئ


خـــــــلګ يــــــې مـــــه زوکلــوئ


ټـــوک – ټــوک پـــرهـــار داغــــونه


پـــــــــــــه ټـــــــکور ونـــــــازوئ