کور / شعر / نـــرۍ شـــونډي

نـــرۍ شـــونډي

بيابه کله رايشی پيغلی په مستی
نری شونډی يي له ګل ځينی تنکی 
 
د منګی سره ګدر ته وی روا نه
رسا قد هغه په ملا باندی نری
 
د يورپ په دا بر بڼډو  به يي ور نکړم
هره پيغله زمونږ ښکاری ښاپيری


دچنار د سيوری لاندی چی دمه شی
په مينځو کی د خپل واچوی ټکی


مينان ورته ولاړ وی ننداری ته
څوک ديدن کړی څوک ولاړ وی په زاری


ای حفيظ ملياره سوله خدای( ج) نه غواړه
چی وطن کی زمونږ نه  وی نور سلګی


 د ويانا ښار اتريش