کور / شعر / د وطن ناوې

د وطن ناوې

 


 وطن دناوې شال مې کړو چاګرو د


چا يي پيڅکه کشوله چا پلو


د بابا لنګۍ له سره راختا شوه


چی بر جونه د ننګو کړل چا کنډو


د سپين سرې مور ژړل به مې هير نشي


چائي خونه ورانوله چا منډو


چا کړو اور د نفاق بل زمونږ په کور کې


چا د بل فصلونه وسول او چا لو


چا پې وکړلو د جهاد چا غنيمت کړل


چا ارام بيت المان چور کړو چا په دو


ننګيالو کړي وينې توی خپلی مور چل کی


د چا ډير بچوړی مړه شول د چا يو


خدمتګار په کی له ملکه فراري شو


چا ګړو پت د افغان ټينګ او چا چلو