کور / شعر / غزل

غزل

غزل زماڅنګل زمـاخــوبــونـــه غـــواړي
 نادان دشـونډو نه سـرونـه غـــواړي
اوس ليونتوب هم ورته مخه وكړه
چي دپيرانوتعـويضــونـــه غــواړي
ګلي بخمـل جـــالـه په غاړه ګـرځـــي هم
 لنـډي زنـي ته خـالونــه غــواړي
غــريــب ســړي واده كــولاي نشــي
ناوي اميل دسرواوسپينو غواړي
خپل اوپردي ورته پـيغوروركـوي
 چـــي دډالـــروولـــورونــــه غـــواړي
 ((رحيمـي)) داسـي درهمسال ته تلـلۍ
 ولــوربيمـه بــه دهنــدونـــه غــواړي