کور / شعر / ګېډۍ ګلونه

ګېډۍ ګلونه

زه چي هم كله


دا سپېره لپه د سوال د پاره پورته كړمه


د شنه اسمان په لوري باندي پورته


زه دواړه سترګي


د خلوص له وجي پټي كړمه


څوك مي په لپه كې


ګېډۍ ګېډۍ ګلونه كېږدي