کور / شعر / صدقه

صدقه

صدقه


زه د حاجت د صدقې د پاره


دوه ركعته نفل وكړم


لاس كړم اسمان ته پورته


ښه اوږده دعا وغواړم


نور هر څه هېر كړمه


له خدايه پاكه تا وغواړم