کور / شعر / څلوريځــي …

څلوريځــي …

                          تیره تیغ


پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


      پښتنو  شملی  له  سره  بیا  کړی نیغ


        دغلیم اورمیږ کړی غوڅ په تیره تیغ


        ځانځانی  نه  سر  د  ننه  زر شی تیر


        له  هیڅ  هڅی او له اند مکړی دریغ


                          ***                          مه غولیږی


      دد ښمن په لمسون مه غولیږی نور


      افغانان  مه  ورانوی  د  افغان  کور


        ملتونه  ټول   په  سوله  کوی  ژوند


        تاسی هم عزت وساتی د خپل ورور                               ***                         پردیسی


       ما  په   خوب  لیدلی نه وه پردیسی


        بی وطن شم  ګرفتار  په  تنګدستی


         تیروم لا لهاند ژوند پردی وطن کی


        په  نصیب می  (مل )  و نشو  آرامی                             ***                     چاودی پوندی


     لوڅی پیښی چاودی پوندی د خوارانو


       په  نس وږی  سر سر تورو ماشوما نو


       دهیچ چا په زړه کی رحم او کرم نشته


       واکداری   دی   په    کابل    دملا یانو                              ***


                               جرمنی – ۱۱-۱-۲۰۰۸


 


                          تخنولی


           غریزه  دمینی  ځما  له  واک وتلی


           له ګوګله زړه می یار در پسی تللی


          روږده  نه  اومه  په  مینه  د  خوبانو


          ستا  مسکا  ځما  احساس را تخنولی


                                ***                               ول شوی


          په رګو می ستا د مینی  اور  بل شوی


          ستا ادا  می  خاطری   سره  مل  شوی


          مینه  ځما   ښکاره   نشی   درته  ټوکی


         ستا د زلفو تار په لاس کی می ول شوی


                           ***                           مهر موره


            مهرموره دی پر ما هسی اثر کړی


            چی بی تا  ځما ژوند   يي  ابتر  کړی


           که دی ونه وینم زړه  می  ډیر تنګیږی


           چی دی ووینم پر ما  لوی  اخترکیږی


                             ***                              لرزیږم


          چی دی سترګو ته دی ځیر شم را تخنیږم


          ستا   دمینی   اباسین   کی  را غور ځیږم


          ښکلی  سترګی دی پر  ما څه  جادو کړی


          چی   تا    ووینم   له  حده   ډیر لرزیږم


                              ***                              اغزی


          چی دګل په  لښته اغزی  راشنه  کیږی


          د بلبل په سینه وخت نا وخت چوخیږی


          د  عاشفی   په لار  مزل  نه  دی  آسان


          هر عاشق  په دی  ستونزه ښه پوهیږی


                                      ***                                رسوا


             ستا  په  مینه  کی  یم  هسی  رسوا  شوی


             چی   د ځوان   او   د زړو   د خندا شوی


             زه خوشحال یم چی په عشق دی بدنام شم


             ځکه  ځما   ټول   رقیبان  په  ژړا  شوی


                                   ***
                              ۸ ۱۲-۱-۲۰۰                             


 


                            لذ ت


که  ښکلا  دی  یار  ستایم  اراده  می  د  زړه  دی


ستا صورت ځما نظر ته ډیر ښکلی او ښایسته دی


معطر وږمی پیدا شی چی دی څنګ ته   نژدی شم


ستا معطر بدن  جانانه  په  خوشبو  خولو لمده دی


ما ته  ستا  هره  کتنه  هم  خوښی  او هم لذ ت  دی


ستا نظر  می  د رنځونو د علاج صحی نسخه  دی


تا له مانه  او ما له تا نه ربه هیڅ وخت  نکړی بیل


په بیلتون یار د ستا سترګی لوند ګریوان خیشته دی


مل چی زړه پر  تا ورکړی ستا کتو کی څه اثردی


ریښتیا وایمه جانانه چی دی  سترګی  بی جوړه دی


                    جرمنی  ۱۳-۱-۲۰۰۸