کور / شعر / پښتنه پيغله

پښتنه پيغله

په ميوند کى ملا تړلى دزلمو شاته ولاړه
پښتنه پيغله ملاله
چى پرى فخر پښتانه کړى يادوى تل په وياړه
پښتنه پيغله ملاله
لوړ يى وساته بيرق د آزادى څه پښتنه وه باهمته
نن تاريخ کى د طالب په نوم دى خپلو پښتنوکړله حلاله
پښتنه پيغله ملاله
فکروکړى پښتنو داڅه ننګينه تماشه ده
څوک يى ښکار دخپل هوس کړىڅوک يى خوشى کړى په شاړه
پښتنه پيغله ملاله
نن قابض دى په وطن بيا پيرنګى دى
همت وکړه نن دى هم دا ده تر څنګه دى ولاړه
پښتنه پيغله ملاله

15-5-2009