کور / شعر / ژوند

ژوند

ژوند

هو، منمه نيمه شپه ده
خوب دې راغى
خو تا خپله راته وېلي
چې نظر مې يې جانانه
دا سهي ده خوب كې خوند دى
خو ته سترګې پټې نه كړې
ستا په سترګو كې مې ژوند دى

د لړم ۲۴مه، ۱۳۸۸لمريز
لرغونى بلخ