کور / شعر / لکه پخوا

لکه پخوا

لکه پخوا دومره مي نه يادېږې
ورځه اشنا دومره مي نه يادېږي

ما دي کلونه انتظار کي تېرکړل
ما ډېر غمونه درته وګاللــــــــه
خو تا يوه شېبه ويصال رانه کړ
يوه شېبه دي راونه کتله

وې، بې پروا دومره مي نه يادېږي
ورځه اشنا دومره مي نه يادېږې!
_ _ _ _ _ _ _ _ _

ستا د راتلو لارو څارلو باندي
به خپلي ښکلي سترګي نه سوځوم
په لوڅو پښو د سروغرموو انتظار
کي، نازولي تلي نه سوځوم

له ما جلا دومره مي نه يادېږې
ورځه اشنا دومره مي نه يادېږې
_ _ _ _ _ _ _ _ _

نه دي ويصال ته نه له هجره ژاړم
نوري به دغه پيالې نه اړوم
ستا په يادو کي د بڼو پر څوکو
د غم د اوښکو تسپې نه اړم

شپې د ژړا دومره مي نه يادېږې
ورځه اشنا دومره مي نه يادېږې

د ګلابونو ساعتو په بدل
به ستا د غم وختونه، نه اخلمه
د چاودي زړه پر زخم_زخم غوټۍ
هارونه نور داغونه نه اخلمه

ورکي سودا دومره مي نه يادېږې
ورځه اشنا دومره مي نه يادېږې.