کور / خبرتیا او پيغامونه / د اوښتون ټولنه د پکتيا پېژندني سيمينار جوړوي

د اوښتون ټولنه د پکتيا پېژندني سيمينار جوړوي

پکتیاوالولیکوالوته زیری

په پکتیا کې د اوښتون کلتوری ټولنه غواړي چې ۱۳۸۹.ل.ل.کال په سر کې د پکتیا پیژندنې په نامه یو علمی سیمینار جوړکړی.
د ټولنې غړی غواړی چې د سیمینار په ویاړ شلو په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړی.
د دې کتابونو له جملې څخه یو هم د پکتیا لیکوالو د لنډو کسې ټولګه ده چې په چاپ به سمبال شی.
دې د هیواد دننه او دباند ې ټولو پکتیا والو لیکوالو څخه په درنښت هیله کیږی چې خپلې لنډې کیسې راولیږی. تر څو له چاپ څخه پاتې نشی.

دبریښنا لیک پته :

Peiwand.gmail@com
Peiwandgan@yahoo.com

داړیکو شمیرې : ۰۷۹۶۱۸۴۱۲ – ۰۷۰۰۶۸۶۴۶۷