کور / شعر / خپه نشې پسرلیه

خپه نشې پسرلیه

    پســـــرلیه     د     شتمنو       پسرلیه


    د   ســر زورو  او   واکمنو   پســـــــرلیه


   نس مووږی، تن مولوڅ، چـــاودی پوندی


    په نیستی کی ځمونږ شپه دی پسرلیه


    ستا راتګ مونږ بی وزلو ته به څـــــه وی


    ځمونږ   له  حاله    بی  خبره   پسرلیه


    مونږ  نه   بڼ   نه  باغچه   لرو  د خپله


    ستا  رنګین  ګلان  به  څه کړو پسر لیه


    ناوی کونډی ،وربل سپین شو په غمونو


  چیر ی  وټومبوی    ګل  ستا    پسرلیه


   ستا کوربه ټول بډایان او  تاړاک ګر دی 


    نشته   ستا   احسان  پر مونږه پسرلیه


   مونږه پریږده  چی  د ( مل)  سره  وژاړو


   خپه     نشی    ته    له   مونږه    پسر لیه


                            جرمنی ۲۰-۱-۲۰۰۸