کور / شعر / تا به داسي نه ويل؟

تا به داسي نه ويل؟

زه که نه واى درنه تللى
فاصله که هومره لږ واى
که زه دلته او ته هلته
واى په منځ کي مو مزلونه
تا به نه واى دا ويلي
تا به نه واى را لېږلي
ها د نيمي شپې خيالونه
ما به تل واى اورېدلي
ستا د ناز نرمي خبري
ما به نه واى دا حس کړي
چي پر تا هر څه تېريږي
دلته زما هم دا کيسه ده
دلته زه هم بېګانه يم
لکه ته چي هلته ښکاري
لکه زرکه د ښکارونو
نن مي دغه ناز در واخله
چي ته هلته او زه دلته
سره ليري رباتونه
دي پراته تر منځ ملکونه
راسه بيا سو لاس تر غاړه
تېر پر هير کړو
زه يم دلته
او ته هلته
که دا نه واى
تا به داسي نه ويل ؟

2007/اکټوبر/16