کور / راپور / توافقنامه اسناد ١٥٤٧٠ نمره رهايشى براى معلمين

توافقنامه اسناد ١٥٤٧٠ نمره رهايشى براى معلمين

توافقنامه مبنى بر تسليمى اسناد ١٥٤٧٠ نمره رهايشى براى معلمين في مابين وزارت انکشاف شهرى و وزارت معارف

به هدف بهبود وضع معيشتى و ايجاد سرپناه براى معلمين گرامى کشور و به تاسى از حکم مقام عالى رياست جمهورى، جمعاً ١٢٩ هزار جریب زمین در ٢٤ ولایت کشور بطور مجانی جهت اعمار شهرک های معلمان به وزارت معارف تخصیص داده شده است، که در مقاطع مختلف بعد از تکميل سروى، پلان تفصيلى، امور نقشه کشى و خدمات شهرى حسب توافقات، اسناد رسمى آن به وزارت معارف سپرده ميشود.

خبر جديد

به اساس سروى هاى اخير، جمعاً در ٢٤ ولايت کشور ٢٢١٩٤ جريب زمين که نزديک به هشتاد و پنج هزار نمرات رهايشى را احتوا ميکند، براى اعمار ٤٢ شهرک معلمين تثبيت گرديده است.

حسب توافقنامه هذا، وزارت محترم انکشاف شهرى اسناد ١٥٤٧٠ نمره رهايشى را در ١٠ ولايت کشور حسب آتى تسليم مينمايد:

در ولايت کابل، در شهرک ٢٦ دلو علاوه بر تسليمى بالفعل ١١٠٠ نمره، که قبلاً توزيع گرديده بود، ٥٠٢ نمره جديد نيز تسليم وزارت معارف ميگردد

در ولايت کاپيسا (٩١٦ نمره) براى دو شهرک

٢٨٤ نمره ان در ولسوالى نجراب
٢٣٢نمره آن در ولسوالى تگاب

در ولايت ننگرهار (٣٦٦٨ نمره) در هشت شهرک

در ولسوالى چپرهار ٤٤٧ نمره
در آچين ٤٧ نمره
در غنى خيل ١٠٠٣ نمره
در ولسوالى خيوه منطقه گوريگ ٢٧٢ نمره
در ولسوالى خيوه منطقه شگه ٧٥٢ نمره
در سرخرود ٣٦٣ نمره
در مرکز جلال آباد در منطقه سياسنگ ٣٠٥ نمره

در ولايت کندز (١٥٠٢ نمره) در دو شهرک

در ولسوالى قلعه ذال ٧٥٣ نمره
در ولسوالى دشت ارچى ٧٤٩ نمره

در ولايت هلمند (٣٩٩٦ نمره) در سه شهرک

در ولسوالى بختيار ٦٧٥ نمره
در ولسوالى گرشک ٣٢٣ نمره
در ولسوالى پنجاو ٢٩٩٢ نمره

در ولايت کندهار (١٩٩٤ نمره) در يک شهرک

١٩٩٤ نمره در ولسوالى ارغنداب منطقه کوتل مرچه

در ولايت فارياب جمعاً ٢٦٩ نمره در ولسوالى دولت آباد

در ولايت خوست (١٠١٨ نمره) در چهار شهرک

در سماوات باغ ٢٢٥ نمره
در ورغى کلى ٢٦٨ نمره
در سيگى ٢٧٥ نمره
در خونى خوړ ١٥٠ نمره

در ولايت باميان ٢٨٨ نمره در دو شهرک

در پنجاب الف ١٠٧ نمره
در پنجاب ب ١٨١ نمره

در ولايت جوزجان ١٠٥٧ نمره در يک شهرک در منطقه خواجه دوکو

معلومات جانبى:

علاوه از نمرات فوق الذکر به اساس مقرره توزيع زمين، ٦٨٥٤نمره زمین قبلا در ولایات کابل، کاپیسا، کندز، ننگرهار و هرات به معلمان مستحق که توسط خود اتحاديه معلمان درنتيجه قرعه کشى شفاف مستحق دانسته شده بودند، توزیع گرديد.
٣٥٥٢ جریب زمین در ولایات کندهار،جوزجان و کابل آماده توزیع است.
٣٣٢٦١ جریب زمین در ١٢ ولایت سروی تخنیکی شده و زمین باقی مانده نیز در مراحل مختلف آماده شدن قرار دارد.