کور / شعر / ته ازانګه د اذان

ته ازانګه د اذان

په غربي کلي کې تر ټولـــــــو ښـــکلې
نږه سوچـــــــــه شرقي ترينې نجـــــــلۍ

په بل نامــــــه مې زړه اوبـــه نه څښلې
مينـــه دې بولمـــــــــــه له مينې نجــلۍ

کوم لاهـــوتي ستار په غېږ کې لرې؟
او کـــه خبرې دې خـــــــوږې دي ولې؟

جنتې شــات به دې ورګډ خو نه وي؟
اخ دا سنـــدرې دې خـــوږې دي ولې؟

هغه د شنــــــو سترګـــو بازار مې ليده
چې په کې ته لکـــه حيـــــــــا ګرځيدې

د امريـــکې دکليســـــــــــاوو تر څنګ
لکـــه مروه لکــــه صفــــــــــــا ګرځيدې

ما ستـــا د خيـــــال ورغوي ډېر کتلي
يولوی ارمان دې پټ په زړه کې وينم

زمـــا پردېسې د وطـــــــــن شهزادګۍ
افغــانستــان دې پټ په زړه کې وينم

شـــور به کـــــــــــوي د کليسا زنګــونه
خــو ته به څـــــــــــــــارې ازانګه د اذان

را ويښــــــــــــوې به خــــــوبولي زړونه
ته راته ښـــــــــــــکارې ازانګــه د اذان

د پت پوړنی درنـــه پاتې نــــــــــــه شي
دا د ګـــوربت وزر پر سر ګرځـــــــــــــوه

د الاهـــــــــو الاهــــــــــــــــو ذکـر کــــــــوه
لاس کې زنځير د پيغمبر ګرځـــــــــــوه