کور / شعر / د غرور زولنې

د غرور زولنې

موږ د مست خمار په غيــــــــــــږ كي ولوېدو

مــــــــــــــــــــــوږ ته مو نصيب کی تيارې ملي دي

موږ ياغي موجونـــــــــــــــــــــــــــــو زېږولي يو

موږ تــــــــــــــــــــــــــه د وختو توپان ويلي دي

موږ به په محفل كي د جــــــــــــــــــــــامونويو

څيـــــــــــــــــــــــــري به پردې كړو دحيا په نوم

وېښ به كوثـــــــــــــــــــــــــــــرونه شرابونه كړو

ماتي به توبې كړو د تـــــــــــــــــــــــــقوا په نوم

حـــــــــــــــــــــــــــسن به بادېږي خرابات به وي

شور دزولنوبـــــــــــــــــــــــــه وي شرنګېږي به

موږ به سوركۍ شونډي څنــــــــګه وزبېښو

ويــــــــــــــــــــــــــني به بهېږي چيښل كېږي به

پاته به كيسې سي د آزل ســــــــــــــــــــــــــره

هېري به ســـــــــــــــــــــجدې د محر ابونو سي

هېر بــــــــــــــــــــه مو دوږخ سي د وصال سره

شرنګ به په رباب كــــــــــــــــي د تارونو سي

مــــــــــــــــــــــوږ به غرغړې وهو مستان به يو

ړنګ به ددښمن سره فــــــــــــــــــــــكرونه وي

بل به مو ا ورونه وي په كليو كي

ډك به مو سيندونه له موجونو وي

۲۰۰۶/۹/۱۵

پنجشېر