کور / شعر / درباري فرهنګیان

درباري فرهنګیان

څومره اوښیار دي درباري فرهنګیان
چاته چپن چاته لونګۍ ښوروي

له ؛مارماهي؛نه یې کم ونه ګڼې
چې چاته سر چاته لکۍ ښوروي

چې خوار کرزي ته کله بوش ور یاد کړي
ورته قلم ورته څپلۍ ښوروي

په خولې چالاکه صفایي یې زده ده
نور ورته ټیټ ځان په بلۍ ښوروي

؛رهین ؛ ته وایي چې ؛مومند؛ بابا یې
سترګو نه لاندې ککرۍ ښوروي

مخ به دې تور شي درباري جانانه
د خلکو زور ځمکه سپوږمۍ ښوروي