کور / شعر / ګوربت

ګوربت

پاس کمر یې په کږو لاسو نیولی
د لمرخوا ته پر بېکسه ځمکه باندې
شنه دنیا ترې نه چاپېره، دی ولاړ دی
ور نه لاندې ګونځې ګونځې سمندر په سینه ګرزي
دی د غره له دېواله نه ورته ګوري
او د ټکې غوندې لاندې راپریوزي

Eagle
He clasps the crag with crooked hands
Close to the sun in lonely lands
Ringed with the azure world he stands
The wrinkled sea beneath him crawls
He watches from his mountain walls
And like a thunderbolt he falls
Alfred Lord Tennyson 1809 -1892