کور / شعر / غزل

غزل

چي څوک دتوروتيــــــــــــــــــاروکوريادوي
پښتون وطن شئي که ګــــــــــــــــــوريادوي
ماته رايادسي لوټي لوټي کابــــــــــــــــــــــل
چي په کوم ځاي کي څـوک لاهوريادوي
زه له دښمنه ځکـــــــــــــــــــــــــــــــــــه نه وېرېږم
ماپه دعاکي خپله مـــــــــــــــــــــــــــوريادوي
زماياران زماښېګړې شمـــــــــــــــــــــــــېري
زماخپلوان زماهرتـــــــــــــــــــــــــــوريادوي
بخته چي ته څوک يـــــــــــــــــــــادوې هرکله
هغه تانه يادوي نــــــــــــــــــــــــــــــــــوريادوي
مينه ده امن دګل پـــــــــــــــــــــــــــانړه بخته!
ډېرلېوني دي دشــــــــــــــــــــــــــــراوريادوي