کور / تازه خبرونه / افغاني لوبډلو ټول ۳۲مډالونه ترلاسه کړل

افغاني لوبډلو ټول ۳۲مډالونه ترلاسه کړل

: د جنوبي آسیا په لوبوکې دافغاني اتل لوبغاړودمډالونو لړلیک
دبایسکټبال لوبډلې په بایسکټبال کې ټول لوبډلې سره زر

دتیکواندوپه ۷۴کیلوګرام نه کم وزن کې سیدمسعود هاشمي سره زر

دتیکواندوپه ۶۳کیلو ګرام نه کم وزن کې محمد حیدري سره زر

دتیکواندوپه ۶۸کیلوګرام نه کم وزن کې سید حسن رضایې سره زر

دپهلوانی په ۶۰کیلوګرام وزن کې عبدل کریم واحدي سره زر

دکراټې په ۶۰ کیلوګرام نه کم وزن کې محمد تمیم سره زر

دکراټې په ۶۷کیلو ګرام نه کم وزن کې سید محمد سره زر

دفوټبال لوبډلې په فوټبال کې ټول لوبډلې سپن زر
دتیکواندوپه ۴۶کیلوګرام نه کم وزن کې لیلا حسیني سپن زر
دوشوُ په ۴۸ کیلوګرام نه کم وزن کې ذهره اوریا سپن زر
دوشوسینسوُپه ۶۰کیلو کرام نه کم وزن کې امیرشاه امیري سپن زر
دوشوُپه ۶۰کیلو ګرام نه کم وزن کې ثریا سپن زر
دپهلواني په ۸۴ کیلوګرام وزن کې توریالی سپن زر
دپهلواني په ۷۴کیلوګرام وزن کې نوراحمد احمدي سپن زر
د سوک وهلو( باکسنګ)په۴۸ کیلوګرام وزن کې محمد عارف سپن زر
دکراټې په۶۱ کیلوګرام نه کم وزن کې زینب سپن زر
دپهلواني په ۹۶کیلوګرام وزن کې سید خالد حسیني مس
دوشوُسینسوپه ۶۵کیلوګرام نه کم وزن کې محمد محفوض وفا مس
دوشوُپه ۵۲کیلوګرام نه کم وزن کې ماري دانش یار مس
دوشو په ۷۰کیلوګرام نه کم وزن کې تازه ګل لوګري مس
د وزن برداري په ۷۷کیلوګرام کې محمد مصطفی‌‌ کامه وال مس
دتیکواندوپه ۸۰کیلوګرام نه کم وزن کې عباس حسیني مس
دجودوپه ۶۶کیلوګرام وزن ذبیح الله نزبي مس
دجودو په۹۰کیلو ګرام نه کم وزن کې محمد توفیق مس
دجودوپه ۱۰۰کیلوګرام نه زیات وزن کې زرګل افغانې مس
دجودوپه۶۰ کیلوګرام نه کم وزن کې محمد رضا عبدل علي مس
دتیکواندو په ۸۷کیلوګرام نه کم وزن کې شهاب الدین مس
دوشوُتایجيکوان په لوبه کې خواجه نظیر احمد مس
دتیکواندوپه ۵۳کیلو ګرام نه کم وزن کې حسینه مجبور مس
دسوک وهلو( باکسنګ)د ۵۴ نه تر ۵۷ کیلو ګرام وزن کې خواجه خالد مس
دسوک وهلو( باکسنګ)د۵۷ نه تر۶۰ کیلو ګرام وزن کې محمد عزیز مس
دسوک وهلو( باکسنګ)د۶۰ نه تر۶۴کیلو ګرام وزن کې خواجه فیاض مس