کور / شعر / ځوانيمرګ ته!

ځوانيمرګ ته!

هديره ده که ځولۍ ده د ګلابو
ها نازک زړکى زما هم پکې پروت دى
چې به زر ځلې ترې ځار او صدقه شوم
هغه ځوان انګشت نما هم پکې پروت دى
په ژونديو کې مې مه شميرۍ خطا ده
هسې ساده ده چې بس ښکته پورته کيږي

لکه پاڼه دخزان مې هسې رنګ دى
د يار مرګ کې نه څوک مري نا پا تي کيږي
ديار غمه لږ د خداى لپاره راشه
درديدلي ، مات زړګي ته مې دوا شه
له خيا لونو خودې وخته کډې بار کړې
بس په خوب کى مى د سترګو تسلاشه
بيلتانه ظالم دې سمه ليونى کړم
ښکلي ياد دې زه لاچاره سپيلنۍ کړم
تا خو زه په خپلو سترګو کې ساتلم
اوس دې ولې په ميرو کې صحرانۍ کړم