کور / شعر / ځمکني خوبونه

ځمکني خوبونه

Prof.Dr.Majawer Ahmad Zyar


لا درزا د ماتو زړونو


د دې جلوهلي کلي


له هر چم، کوڅې او کور


تر غوږه کېږي.


لا په سترګو کې د شاړو وچو درګو


د دې دښتو


بنفشي باراني څاڅکي


رنګين ټال د پلوشوته


غاړې وځي.


پر پترو نيولو شونډو


د پاڼرېژ وهلي بڼ د ناوکيو


مرورې زمزمې کړي غځونې


د اوريا اوريا نارې د ټيوټيوکو


ږدي به نن سبا پای ټکی


د خنداوو وچکالۍ ته.


لالهاند سيوري د ګورو تورو وريځو


لروبر ځغلي راځغلي


پر نهيلو تندغرو ګلکڅو،


سوو، الوو غنمګرو…


د اسمان په کولکيو کې ليدلي


دې پرغز وهلې ځمکې


ډېر رنګين رنګين خوبونه!!؟
اکسفورد، 27-1-08