کور / شعر / غمشریکي

غمشریکي

  تنهایی کی خوږ ملګری می شراب دی


  آهنګونو کی می خوښ ساز د رباب دی


  دوه دوستان دی چی غمونه می پریمینځی


  بی د دواړو نه تل ژوند می خراب دی


  که   ساقی  را  سره  کړی  غمشریکی ؟


  ډک جام راکړه چی په زړه می اضطراب دی


  هسی مست می که چی خپل یار ته نژدی شم


   یار چی نه  وینم  په سترګو می  سراب دی


دومره  راکه  چی  لاړشم  د یار   حرم  ته


  مخ د یار کړم تماشا چی بی حجاب دی


                                        جرمنی ۲۷-۱-۲۰۰۸