کور / شعر / ولې

ولې


لويه خدايه ستا مخلوق ولې ياغي شو


د ژوندون په ستر بهير کې ناراضي شو


تاج اوتخت يې قناعت ور حاصل نکړو


چې فرعون دعوه ګير د خدايې شو


کائينات دي ورتابع کړل ټول انسان ته


امر نهی ولې هير ترې اسماني شو


ستا اشرف المخلوق ولې يوبل وژني


حرص يې ولې په دا پوهې شيطاني شو


که مې نه نيسې په کفر زه خو وايم


د انسان قدرت دې هسې توپاني شو


قدرتمند دي په خپل زور حرام حلال کړي


نا روا روا ګڼل دي ميداني شو


تا دولي طاقت ورکړو خدمتګار له


نو بيا ولې ملامت او جزا يې شو


١٣٧٦ورغومی