کور / شعر / سجده

سجده

زه د خلوص په مسله باندي ولاړ يمه
د چا د مينې لمونځ كومه
زه چې په دغو سپېرو
خاورو باندي
خپل ستړى تندى لګوم
په دغه خاورو كې  
د ځان د پاره خدى لټ