کور / شعر / يو لوی پښتون

يو لوی پښتون

 


يو مو دين يو مو  ايمان او يو وطن دی


يو مو  عزم يو ارمان او يو مسکن دی


يو اولس يوه مو ژبه يو نصب دی


يو مو  کور يو مو ګذران اویو ګلشن دی


يو مو  درياب يو مو ځنګل لار مو يوه ده


يو مو  تاريخ يو خراسان يو مو  ختن دی


یو موقیام یوموسلام یو مودستوردی


يو حرکت يو مو روښان یو مو بدن دی


يو قلمرو يو مو سياست او يو مو زور دی


يو مو غوري يو احمد خان يو مو  دښمن دی


يوه مو ژبه يو مو ادب او يو مو شعر دی


یوموخوشال یو مورحمن یوموبدن دی


يو سيد جمال يو مو غفار يو مو امان دی


يو  اڅکزی يو مو ارمان يو مو مدفن دی


هر څه مو يو دی نو بيلتون راپکې څنګه راغی


يو کلک غيرت قوي ايمان پکار په تن دي


يو مو نظر دی يو مو حق دی خدمتګاره


يو لوی پښتون يو يې جهان يو ئې ميهن دی