کور / شعر / یــــو اواز

یــــو اواز


زړونـــه چــې پخلا شــی  سـره   غـېــږه  غــېـږه  غــېــږه  شــی


ورکـه  تربــګــنی  شـی  چـې  شـمـله  د دوستــی نېغـه  شــیمیــنـه  شــی ښــکـلا پــه خـــــنــدیـــدو پـه ګــډیـــدو راشــی


کلـــه  چــې  دوشـــــمــن  د مــیـــنــی تیــر له  خپله  تېغه شیذهـن  شـی  صـــافــــه  د ورولـــۍ او صـــداقــــــت  پـــه لـــور


ورک  ظـلـم  سـتـم  شی  چـې دا مـیـنه هم بې  درېغه شیبیا شی  طلبـګار  زړونــــه  د مـیــــنــی  رهــــبـــری  غـــواړی


پــیـــټــی   د غـمـونــو تـــه چـــې لاره  ســـیــده  نېــغه  شــیرا بــه  شــــی  نــســـیــم د آزادۍاو خــپـــلـــواکــۍ پـــه  لــور


ټـــول  پـــښـــتـــانـــه  یـو  بــه  شــی  پـه یـو اواز به چېغه شی