کور / شعر / خير دی

خير دی

خیر ده که کڼه ده زما خوښه ده‎‎‎‎‎‎‎
پوه یم چې وړه ده زما خوښه ده
تا ته څه قاصده چې غیبت یې کړې
ښه ده چې ساده ده زما خوښه ده
نورو په شان نده ګوره پام کوه
ټینګه په وعده ده زما خوښه ده
دا خو یې ښایست شو دا خو عیب ندی
سترګه یې چې کږه ده زما خوښه ده
خیر ده که نالوستې او  کلیواله ده
بس چې پښتنه ده زما خوښه ده
عاشق الله رحیمزوی، واشنګټن