کور / شعر / تو ر ي سترګي

تو ر ي سترګي

ښې توري تو ري سترګي د ليلا مزه کوي
هر طرف چي ګوري شا وخو ا مزه کوي
په مينه مينې ا ړوي  يوې ا و بلي خو ا ته
د ا مخامخ کا ته ېی زما پر خوا مزه کوي

د شوخ نظر له لا سه ئې ګا لمه  کړا وونه
د نا زنا ز په کتو ئې را تا زه کړله غمونه
د نازکاته او شوخ نظر ېی ټوله ماته يودي
په دې ډول کله سترګي د بل چا مزه کوي

کاغذي بادام سياليکولای نسي ستا دسترګو
داسمان لورته کا ته ستا دبڼو په درګودرګو
خماردي دساحروسترګوداسي مستانه کړم
په سترګوکښي مي سترګي داشنا مزه کوي

کيسې د مجنون کيږيترهغه يمه زه ډ ېربتر
ناڅاپه چي ميوخوړی پرزړه ستادبڼوخنجر
د اسي لېوونې سوم لېونيان راباندي خاندي
ورکه ليلا چي لټوم دغه  صحرا مزه کوي

ښکلا ته ئی دسترګودنرګسګل رسېداینشي
له شرمه د ليلا مخته سرلوړي درېدا ینشي
د همزولو په ټولګی کښي سا ري نه نلري
ستاسترګي چيبې سا ريدي رشتيامزه کوي

معمورمي په ليدودتوروسترګو کړه نګا ره
د اول کتو د لاسه دي تر ا وسه  يم بيما ره
علاج دناروغئ مي په سترګوستا ليدل دي
فار واېی شې سمسو ره د ا د عا مزه کوي