کور / شعر / وچې ویالې

وچې ویالې

دزړه ترسیمي بیا هوادپسرلو راځي


که مې بلبل دسترارمان په ولولوراځي


مینه دې ویښه کړه سبادې له پرونه زده کړه


د ا ا واز ونه  له مخکښو قا فلو  را ځي


زه دچمن له اغزو اورمه چې ژمې تیر دئ


دویدو غوږ ته دخزان سړه ښکا لو را ځي


قدم راواخله سستي مه کوه پښتونه اشنا


وچو ویالو کې اوبه بیاهم په راتلو راځي


پام کوه مینه تسلیم نه کړې په پښتوودریږه


پښتون یی میني له په شان دنومیالو راځي


                    دخدمتګارپه مطلب ځان پوه کړه چې ورسیږې


                     د بې خبره خلکو  ژ وند په  ا ندیښنو  راځي