کور / شعر / لاړچې شم جومات ته

لاړچې شم جومات ته

وران ویجاړ وطن بـــه پــه غموکې رانـــه هیرنشې
ښــکلي انـځـورونــه یې لیـموکی رانــه هــیـــرنشې

لاړچه نشم جومات ته قرآن لاس تسپې پـه ګوتـوکې
مخـکي دالـله پـاک پــه تــوبــوکـې رانــه هــیرنشې

هــره ورځ کهیځ نــه تـرماښامه مې پــه یـادکې وي
بـیا تــرسبـاون نــه تــوروشــپوکـې رانــه هـیـرنشې

تـورې ماڼۍ سپـینې مانۍ مــوږ لـره راورانې کـړې
سـختوشکنجیودبـګرام په زولـنوکـې رانــه هـیرنشې

مینه دوطن کې (علی خــان)که پـه ګولـوسوری شې
بـــرم یـې دردونــودزخــمـوکــې رانــه هــیـــرنشې

.