کور / هراړخیز / وحدت ملی نیاز مبرم جوانان کشور

وحدت ملی نیاز مبرم جوانان کشور

امروز که در قلب آ سیا با سر نوشت افغان و افغانستان بازی های رنگا رنگ خصمانه از جانب آدمکشان حرفوی قرن صورت می پزیرد، وطن وملت افغان به خاک و خون کشانیده میشوند . بر ماست تا جوانان وطنپرست افغان به مفهوم مثبت و اصیل آنرا از امراض گو نا گون ملیتی ، سمتی ، فرقه ئی تنظیمی ، گروهی وغیره مظاهر ویرانگر و تبا ه کن منفی بدور نگهداشته باشیم . فقط به یک مطلب باید اتکآ نمود که منفی تمام علایق دیگر کلمه مقدسی بنام زاد گاه است . که وطن نام دارد و ما در انجا تولد یافته ایم ، از آب و هوا و تمامآ نعمات آن مستفید گردیده ایم . بنآ به ما جوانا ن غیر قابل قبول و تحمل است . که امروز زاد گاه ما زیر پاهای کثیف بی داد گران وتاراج گران هرفوی قرن حاضر پایمال میگردد.


امروز بیشتر از زمان دیگر جوانان ما باید بدانند که فقط و فقط هبستگی افغانی ، اتحاد ملی و سراسری تمامی نسل جوان افغان ضامن پیروزی ، استقلال ، آزادی و شگو فانی فضای صلح امیز و سر بلندی ملت افغان و کشور عزیز ما افغانستان در سطح ملی و بین المللی خواهد بود . از گروهای گونا گون تفرقه افگن ، بیداد گر ، تاریک بین ، خود فروش وابسته به اجنبی ها و قواله داران نا مشروع قومی که بخاطر ادامه زنده گی طفیلی خویش خود را سر کرده و قواله دار این و یا آن قوم خطاب نموده و مینمایند، جوانان را دور و دور تر باید نگهداشت .


در هر کشوری جوانان نیروی سیال پرتحرک و آینده ساز ان کشور را تشکیل میدهند . مشروط بر انکه سمت دهی و وکتور استفامت این نیر و بدست وطن پرستان راستین صادق ، عادل و ایماندار قرارگیرد . جوانان عزیز فرصت آن رسیده تا با نگاه ژرف و عمیق در عصر جدید دوستان حقیقی و دشمنان حیله گر را که در لباس های جعلی و فریبنده وطن دوستی ملبس گردیده اند از هم متمایز سازیم . امروز چشم مادر وطن بطرف جوانان وطندوست ایماندار و صادق کشور است .


رسالت ملی و تاریخی جوانان در قدم نخست ایجاد وحدت ملی در کشور افغانها است . با تآ مین وحدت ملی افغانستان را از حالت مریضی و محیوبیت نجات میدهیم . بطور مثال بدن خود را افغانستان احساس کنیم و تمام اعضای بدن منظم ومنسجم در کار و فعالیت باشد تن سالم و عقل سلیم باهم انسان قابل فعالیت زنده گی ساز را تشکیل میدهد .اما اگر یکی از اعضای بدن نا آرام و یا در عدم فعالیت فلج باشد انسان معیوب شناخته میشود . افغانستان عزیز ما چون جسم وروح ماست . اگر یک دست ویا یک پای ، یا یک عضو دیگر بدن در عدم فعالیت قرار داشته باشد . پس ما افغانستان معیوب داریم که قابلیت اعتبار ملی و بین المللی را دارا نمیباشد . طور مثال در یک خیابان و یا یک گذرویا کوچه وطن ما اقوام مختلفه یی مردم وطن ما همسایه های در به دیوار اند که همیشه خداوند ( ج ) غم را بدور داشته باشد چه در غم و چه در شادی باهم یکجا و شریک اند . این بدان مفهوم است که مردم عادی پاکدل و پاک طینت اقوام کشور ما هیچ گونه نا باوری وتضادی با هم ندارند . بلکه این قواله داران خائین وطنفروش و گوش به فرمان دشمنان خارجی مردم ما را به نا م های این و آن قوم ، ملیت ، سمت غیره و غیره تقسیم نموده اند . تا بتوانند زنده گی شرم آور و طفیلی خویش را چند روز دیگری نیز ادامه بدهند . واما دشمنان داخلی و خارجی ما باید بدانند که بازی های خصمانه و غیر انسانی شان بر سر نوشت مردم ما به پایان رسیده است .


امروز نسل جوان کشور با حفظ رسوم و عنعنات پسندیده نیا کان و اجداد خویش ایجابات و ارزشمندی های ملی و معنوی کشور ما در وحدت عمل و نظر خویش با دیدگاه مشخص غیر استندرد ، قاطع و راه های کاملآ جدید حل پرابلم های موجوده در وطن عرض اندام خواهد کرد. تا باشد افغانستان آرام ، مرفع شگوفان آزاد و مستقل را احداث نمود . بلی این راه نهایت دشوار و حاوی از مشقات و مشکلات گونا گون خواهد بود . ما باید اماده هر گونه فدا کاری بوده و دراین راه انسانی افغانی و اسلامی از هیچ نوع خود گذری دریغ ننمایم . زیرا راه ما دفاع از مادر وطن است . در گا م نخست جوانان افغان باید انفرا دی و دسته جمعی کار وسیع تبلیغی عملی و نظری را بخاطر ر هائی جوانان ار تآ ثیرات مظاهر منفی سمتی ، قومی ملیتی ، گروهی و تنظیمی و امراض ویرانگر تفرقه افگنی و تفرقه جوئی و یوغ کلانتران و قواله داران خود فروش و تاراج گر آغاز نمایند . این گام نخست جوانان ضربه محکم و کوبنده بر تارک آن ( گاو پیر وحشی ) تفرقه و عدم وحدت ملی و جیز گران شان خواهد بود . به قول شاعر توانای وطن ما محترم استاد واصف باختری :


آن گاو وحشی
آن گاو پیر را
با پرچمی به سرخی گلهای اندلس
یکبار خشم و کینه بر انگیز
تا باتو روبرو شود اندر نبردگاه
انگاه
با تیر آبدار بر تارک اش بکوب
قلبش بدر که لانه نفرین و نفرت است
هر چند از عفونت آن بد
آفاق جاودانه عفن گردد.


هما نطوری که خصلت فطری نیا کان و اجداد ما بوده است . در شرایط اسا س تاریخ همه بد بینی های ذ ا ت البینی و اختلا فات ، خود خواهی ها ، یکه تازی های بی جاو بی مورد وامراض طفلانه و غیر تعقلانه را بدور گذاشته با اتحاد عمل و نظر وحدت ملی تمام افغانهارا در سراسر کشور تآ مین و عملی نمایم و با این عمل افغانی انسانی و اسلامی خویش ارواح نیاکان و اجداد مان ر ا شاد نگهداریم .