کور / شعر / درديدلی زړه

درديدلی زړه

درواری شم ښ˜لی ځـــوانه


ای غمجن زړګــــی افغانــــه


تړمــــې اوښ˜ې نــــا امــيده


د ظالــــم ښ˜ــــاري د صیده


ې ناتار يې ستا ه ˜ور ˜ړ


ې شهيد يې درته ورور ˜ړ


ستا ه ˜ور يې جوړ ماتم ˜ړ


ستا دا خوږ زړګی يې غم ˜ړ


ته نا هيلې د هر خوا شوې


ــــې دخلو نــه جدا شوې


دې جــــرم ـــې افغان يې


تــــه ه صدق مسلمان يې


درواری ستا لــــه ˜تو شم


ستا د زړه ستا له غمو شم


ستا ˜هول ه خوب بيده وه


ــــه اميد د Žونــــدانه وه


ــــې نــــا څاه ظالمانــــو


دې وحشي دون صفتانــــو


ستا خواخوږي يې تباه ˜ړل


ټول يې مړه ه سين سبا ˜ړل


د خــــواخوږو ه غم Žاړې


نا اميد اوس د هــــر ا يې


زه و هيږمــــه خبر يــــم


زه هم تــــا غوندې ابتر يم


ټول ولس درتــــه خفه دی


ستا د وير ه انديښنه دی


نن جهان ـــدې ماتم ستا


دی شري˜ داسې غم ستا


تاته صبر خدای نصيب ˜ړه


جنتي دې ټـــول قريب ˜ړه


دا بـــې وسې افغانـــان دي


دوئ سيڅلي شهيدان دي


˜وم ساعت ې دې وحشيانو


ستا ــــه مخ ˜ې اجنبيانو


ستا ماشوم معصوم خواخوږي


˜وم ې سولې ته وه تږي


ډير بيرحمه شهيدان ˜ړل


قتل عام مې ستا خلوان ˜ړل


 دوئ ــــه تمه د Žوندن وه


ــــه امـــيد دسبــــاوون وه


دوئ ويل سوله به بيا راشی


دا تيارې بــــه نور رڼا شي


ې موږ ټول به دا وطن بيا


سره جوړ ˜ړو دا ګلشن بيا


ې يو موټی ټول افغان شي


 ټول د سولې ارمغــــان شي


 اوس هغه نــــاتـــار او ظلم


ستا څيره ˜ـــې زه يې وينم


ستا ه زړه ˜ې دي غمونه


ها وحشی وحشي وختونــــه


اوس هم ستا د ذهن څانګې


د ظلمت ها تورې وړانګې


Žړوی دی زوروی دې


ه سور اور ˜ې ˜ړوي دې


هغه دم ــــې دې وحشيانو


ستا ه ˜ــــور دا ظالمانــــو


ل˜ه غــــلو داړه مــــارانو


دې وحشي سړي خورانو


ستايې ˜ور ستي وتي ˜ړ


څو˜ شهيد څو˜ يې زخمي ˜ړ


 دوئ بيرحمه دي وحشيان دي


د وئ بې رحمه ، ظالمان دي


د ظــــالم نــــه د ښو تمه


˜ار نــــده بــــې لــــه غمه


زمــــا واوره ای بــــاتــــوره


اوښ˜ې ا˜ې ˜ـــړه مجبوره


 ـــه نـــامرده ظـــالمانـــو


د قـــدرت دې لـــيونيانـــو


بس ˜ـــه نن وي ˜ه سباده


د ظـــلمت دنـــيا تبـــاه ده


مت˜ي ـــه خل ايمان شه


ته قـــوت شه تـــه زمان شه


د ځـــواني قـــوت دې واړه


ـــه مقـــصد ددې لـــاره


ې يو موټی ټول افغان ˜ړې


خلاص وحشت نه دا انسان ˜ړې


نن ـــه تا سبا ـــه بل دي


ې ه خوب ویده غافل دي


ې يو موټی افغانان شي


ور˜ لستوڼي نه ماران شي


 بيابـــه هـــله شـــي بنياد بيا


ورورولـــۍ او اتـــحاد بيا


 د دښمن سره ـــه جنګ شي


بيا دښمن به ترې ه څنګ شي


دا ـــې نن ـــه تا تـــيريږي


سبا بـــل هـــمداسې ˜ـــيږي


صرف ه وهې ، شهامت بيا


شو به خلاص لدې ظلمت بيا


م٠ ˜ال ١٥  – ٣  -٢٠١٢