کور / شعر / ریا مه کړه

ریا مه کړه

د ساقي اود شراب سره کار نه لـــرم
که ملګري پېغور راکړي پروا نـه لرم
دانــه چـــي ځــان زاهد ته ښیـم پاک
ازل مي دی دغه په نورويې کارنه لرم
نصحـت او ریا نه ســره جــوړیــږي
بدکېږي مي ریا له ریا سره کارنـه لرم
ریــا کارخرڅوي دین پخپل ریـا سره
له داسي دین فروش سره کار نـه لــرم
چي کړه وړه او خبري یې یو نه وي
له داسي یو واعــظ ســره کار نـه لـرم
بــل چــاته نصحـت وي ډېــر آســـان
له بــې عــمل زاهــد ســره کار نـه لرم
مجلسوکي ناست وایي مــجـاهـد یمـه
له داسي ریایي مجاهد سره کار نه لرم