کور / هراړخیز / شاگردان مكاتب كشور قرباني دشمني پاكستاني ها

شاگردان مكاتب كشور قرباني دشمني پاكستاني ها

تروريستان كه همواره از دامان بيگانگان تغذيه شده سعي و تلاش ميورزند تا ازطروق مختلف مشكلات و نا امني ها را دركشور ما توام با ترويج ايجاد و روحيه ترس و وحشت را در قلوب مردم ما مستولي سازند. چنانچه دراين اواخرطالبان پاكستاني به دستور سازمان استخباراتي ISI از نام علماي دين افغانستان استفاده سؤ نموده و متوصل به تبليغات غيرواقعي زده تا بتوانند با ادامه همچو تبليغات شورشيان مانع رفتن شاگردان به مكاتب گردند درپيوند دراين اقدامات زشت شان اخيراً تعدادي از مكاتب را آتش زده، استادان را تهديد به مرگ نموده كه همه ما شاهد آن هستيم.

گفتني است كه چندي قبل تعداد زيادي دانش آموزان طبقه اناث را در برخي ولايات شمال كشور مسموم نموده كه باعث بسته شدن مكاتب و نگراني هاي مردم ما گرديده بود درضمن اين چهره هاي ددمنشانه بسياربي شرمانه روي اطفال معصوم و متعلمين اناثيه ما تيزاب پاشي نموده اند كه سبب معيوبيت و معلوليت عده اي از دانش آموزان گرديده است. به هرحال قابل تذكراست كه دراين اواخرعلماي پاكستاني وابسته به سازمان آي اس آي پاكستان درنظر دارند فتواء را از نام علماي ديني افغانستان صادرنمايند كه گويا رفتن دختران به مكاتب جوازشرعي ندارد، زيرا درمكاتب افغانستان مضامين و مطالب كفرآميزتدريس مي شود و اين نهاد ها از سوي كافران ايجاد، تمويل و آموزگاران آنها از اين مدرك معاش دريافت مي نمايند و درضمن درآينده آنها به خارج از كشورغرض تحصيلات عالي ميروند بنابرين رفتن آنها را به نهاد هاي تعليمي وتحصيلي افغانستان منع و تاكيد دارند تا هرچه عاجل مكاتب درافغانستان مسدود و ياهم به آتش كشيده شود!!؟

پس اين مسئله بيانگرآنست كه آنكشور به شكلي ازاشكال درصدد نا امن ساختن كشورما بوده وپيوسته درتلاش ايجاد موانع جهت عدم رشد و انكشاف تعليم و تربيه مي گردند تا توانسته باشند به اهداف شوم وخصمانه شان نايل، آيند و مردم افغانستان بخصوص طبقه اناث كشور از ناحه علم و دانش به دور مانده و درجهل و ناداني بسرببرند و نتوانند كه از روشنائي علم و دانش بهرمند شوند چنانچه حديث شريف است ترجمه(( آموختن علم و دانش براي مرد و زن مسلمان فرض است)) اما اين كشورمتخاصم(پاكستان) توسط عده اي از افراد و اشخاص فروخته شده واجيربا تبليغات بي اساس و عاري ازحقيقت زيرنام اسلام يكبار ديگرميخواهند كه اذهان عامه را نسبت به نصاب تعليمي معارف مغشوش ساخته مانع رشد معارف دركشور ما شدند.

بناً خواست ما ازجامعه جهاني و نهادهاي حقوقي بين المللي اينست تا اين مسئله را مورد توجه جدي خويش قرارداده تا جلو پيشبرد تبليغات منفي و زهرآگين آنها ار دراين قبال گرفته و اين معضله را برطرف نمايند تا دانش آموزان درساحه امن و آرامش عاري از ترس و وحشت به تعليم وتحصيل خويش ادامه داده از دخالت و صدورهمچو فتواء هاي غيرشرعي را از اهميت و ارزش خاص درميان مردم ما برخوردار نخواهد بود دست كشيده و براي ابد از ادامه اعمال زشت و تخريبكارانه خود درقبال كشورما منصرف شود.

بااحترام